یه تعریف جامع از ایرانی ها به من بده !!!؟

▬ برنامه نویسی به شیوه ی خاص
▬ وقت وداع بهآر
▬ داستانی جالب از خودم و عبارتی که یاد گرفتم
▬ داستان سفر میان ترم
▬ مدینه فاضله فارابی
▬ عید اومد....بهار اومد:)
▬ ای مردم ایران همگی تند زبانید، خوش نطق و بیانید
▬ سال خوبی داشته باشید
▬ مورچه عاشق!
▬ کوزه گران زندگی
▬ ی پرس مطالعه
▬ ی پرس غذای خومشزه........ :)
▬ شهر سوخته - شهری در آتش و عبرت
▬ هدیه های آسمانی 2
▬ دختر.....